Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Terapiavastaanotto stabilian asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Terapiavastaanotto Stabilian henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 08.05.2018. Päivitetty 22.2.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Terapiavastaanotto Stabilia
Makasiininkatu 14 A 2
33230 Tampere

Puh. 050 342 9691
terapia(at)stabilia.fi
Y-tunnus 1899529-6

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Terapiavastaanotto Stabilia / Sari Tuomaala-Keskinen
Makasiininkatu 14 A 2
33230 Tampere
050 342 9691
terapi@stabilia.fi

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja Terapiavastaanotto Stabilian asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu antama toimeksianto.

Henkilötietoja käsitellään asiakaspalvelun, asiakassuhteen, laskutuksen ja niihin liittyvän viestinnän hoitamiseksi, toteuttamiseksi sekä kehittämistä ja seurantaa varten (Henkilötietolaki 8§).

4. Asiakasrekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ajanvaraus- ja käyttötiedot, laskutustiedot ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Asiakkaan hoidon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot sekä tarpeelliset esitiedot.
Tietoa henkilöistä tai tahoista, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä.
Mahdolliset tietojen luovutuksista koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisena tietolähteenä on rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvät tapahtumat.

6. Säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. Henkilötietoja voidaan sälyttää kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa (esim. kirjanpitolainsäädäntö).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja ei luovuteta Terapiavastaanotto Stabilian tai Terapiavastaanotto Stabilian lukuun toimivien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksella, erillisen suostumuksen tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännän perusteella.

8. Potilastietojen sijainti ja siirrot
Potilasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella ja kaikkia potilas ja muita henkilötietoja käsitellään Euroopan talousalueen sisällä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Terapiavastaanotto Stabilian rekisterinpitäjä antaa käyttöoikeuden asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa, kun Terapiavastaanotto Stabilian työtehtävien hoito niin edellyttää.

Manuaalinen aineisto pidetään lukitussa ja valvotuissa tiloissa. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Sähköiset tietokannat ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Potilasrekisteritietoja ei ole vastaanoton ulkopuolisilla palvelimilla. Ajanvarausjärjestelmän tietoja säilytetään Stabilian ulkopuolisilla palvelimilla. Näitä tietoja ovat asiakkaan nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja ajanvaraustiedot ja siihen liittyvä viestintä.

10. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevia tietoja Terapiavastaanotto Stabilia asiakasrekisteristä.

11. Rekisteröidyn oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot sekä vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tai poistamaan henkilötiedot. Rekisteritietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

12. Muut oikeudet ja yhteydenotot
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tietosuojavastaavana toimii Sari Tuomaala-Keskinen (sähköposti terapia@stabilia.fi)

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot