Terapiapalvelut

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden psykologinen ja vuorovaikutuksellinen hoitomuoto. Psykoterapia on tavoitteellista keskusteluihin ja harjoitteisiin perustuvaa työskentelyä, jonka pyrkimyksenä on poistaa tai lievittää ongelmia, lisätä itsetuntemusta, elämäntaitoja, toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä.
Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.
Psykoterapia koostuu säännöllisistä viikoittaisista tapaamisista ja se voi olla lyhytkestoista tai pitkäkestoista. Lyhyissä psykoterapioissa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen ongelmien käsittelyyn. Pitkäkestoinen terapia on 1–3 vuotta kestävää, ja siinä pyritään laajamittaiseen persoonallisuuden ja toimintatapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)

Kognitiivisella käyttäytymisterapialla on vahva tieteellinen ja teoreettinen pohja, joka perustuu tutkittuun tietoon ja koeasetelmiin. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa yhdistetään kognitiivisen psykoterapian ja käyttäytymisanalyysin (käyttäytymisterapian) periaatteita. Käypähoitosuositukset nimeävät kognitiivisen käyttäytymisterapian suositeltavaksi terapiamuodoksi useiden mielenterveysongelmien hoitoon.
Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan asiakkaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia käyttäytymis- ja ajattelutapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Terapian tavoitteena on tunnistaa ja muuttaa jäykkiä ajattelu- ja käyttäytymistottumuksia sekä auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät elämänlaatua ja kykyä selviytyä.
Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa hoitosuhde nähdään avoimena ja tasaveroisena yhteistyösuhteena. KKT on tavoitteellista, järjestelmällistä, asiakaskeskeistä ja käytännönläheistä työskentelyä. Terapiassa tutkitaan asiakkaan vuorovaikutusta ympäristön kanssa ja tarkastellaan hänen käyttäytymistään ja menettelytapoja ongelmatilanteissa. Asiakasta ohjataan aiempien ongelmia ylläpitävien toimintatapojen parista ratkaisuja edistäviin toimintatapoihin. Terapiassa tutkitaan miten ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa ja oiotaan ajatusvirheitä.

Terapia alkaa terapiasopimuksen ja yksilöllisen hoitosuunnitelman teolla. Asiakas ja terapeutti määrittelevät yhdessä ne tavoitteet, joihin terapiassa pyritään. Tämän jälkeen hoito toteutetaan asiakkaan ja terapeutin tiiviissä yhteistyössä. Terapiassa käytettävät hoitomenetelmät perustuvat kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian tieteellisiin tutkimuksiin. Hoito-ohjelma sisältää tyypillisesti itsehavainnointia, altistushoitoa ja erilaisten taitojen harjoittelua (mm. rentoutuminen, hyväksyntä, ongelmanratkaisu). Hoidon edistymistä tuetaan tapaamisten välillä tehtävillä harjoituksilla ja kotitehtävillä. Hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaan subjektiivista hyvinvointia arvioidaan psykoterapian kuluessa.